REFLEKTIONER

Af Bent Petersen, redaktør af kunsttidsskriftet North

 

Hellen Lassen går som billedkunstner sine helt egne veje, stort set upåvirket af enhver trend, og det gør hendes billeder sært tidsløse og svære at rubricere eller indpasse i en kunsthistorisk ramme. Ydre påvirkninger eller inspiration synes heller ikke at have stor indflydelse. Billederne kommer snarere indefra ligesom drømme – som stykgods fra underbevidstheden, ofte af erotisk, undertiden mytisk karakter, næsten åndemageragtigt.

Det erotiske har altid haft en fremtrædende plads i Hellen Lassens billedverden, gerne i form af skitseagtigt stiliserede nøgne kroppe eller samlejescener, men det er i de nye malerier mindre eksplicit. Det ytrer sig antydningsvist for eksempel som en nøgen kvindekrop inden i en mandeagtig figur, der i sin skæve kantethed kan lede tanken hen på hulemalerier eller ægyptiske sarkofager.

Billederne indgår som figurative elementer i et maleri, der overvejende er abstrakt – i hvert fald tilsyneladende. De store farveflader kan nemlig også ses som tæpper, der dækker bagvedliggende, gennemarbejdede og siden overmalede figurer, og dermed udgør en slags bevidsthedslag. Skrifttegn udgør et fremtrædende element i mange af malerierne, der derved får et præg af dagbogsblade, skitser, huskesedler eller kommunikation – af intellektuel beabejdelse.

Billederne er flademalerier uden perspektivisk dybde, men en trappeagtig struktur giver dem undertiden en vis rumlig karakter, en faldende bevægelse, ligesom maleriernes mange lag og collageelementer giver indtryk af en dybde, bevidstheden om noget bagvedliggende og om et tidsmæssigt forløb – noget der ligger forud. Dette indtryk forstærkes ved, at kunstneren lader billedkanterne stå råt, ligesom ufærdige og afslørende de underliggende lag.

Ved en særlig teknik med tokomponentlim har kunstneren fået papirflader som mere velegnede bærer af billedernes figurer til collageagtigt næsten at smelte sammen med lærredet med en vis effekt af gennemsigtighed. En blanding af acryl, olie, asfalt og shellak giver malerierne en tæt og stoflig, undertiden næsten pastos karakter. Farverne er afdæmpede, jordagtige.

Hellen Lassen har i de senere år rejst en del i Indien, og indtrykkene herfra har fæstnet sig i hendes billeder, blandt andet i brugen af en fortættet rød farve, der dominerer en række af de nyere malerier. Det gælder også de mønsteragtige strukturer der ofte indgår i billederne for eksempel som påduppede malerprikker eller i de rækker af krukker, der optræder i nogle af billederne.

Der er på én gang noget dynamisk og meditativt over Hellen Lassens billedkunst, noget udadvendt kommunikerende og noget indadvendt skuende eller erindrende, noget umiddelbart sanset og noget stærkt intellektuelt forarbejdet. Hendes billeder er grundigt gennemarbejdet i en langsommelig proces, men ejer samtidig skitsens lethed og flygtighed, og de er tydeligt udtryk for en glæde ved at arbejde med billeder og en lyst til at eksperimentere med både form og udtryk og med materialer og teknik.

Reflections

By Bent Petersen, editor of “North”, Art Magazine

Hellen Lassen does, as an artist, follow her own special ways, largely unaffected by any trend, which makes her pictures strangely timeless as well as hard to label or fit into a frame of Art History. Neither does external influences seem to have a great influence. The images comes from within like dreams – like messages from the subconscious, often of an erotic, sometimes mythical, almost shamanistic in character.

The erotic has always had a prominent place in Hellen Lassen´s world of images, often in the shape of sketchy stylized naked bodies or scenes of sexual intercourse, but this is less explicit in her newer work. It manifests itself in a suggestive manner like for instance a naked woman’s body within a male-like figure, which in its crooked angularity leads the thought to cave paintings or Egyptian sarcophagi.

The images enter as figurative elements in a largely abstract painting, – at least apparently. The large areas of paint can also be seen as tapestries, covering hidden, finished and later over-painted figures, which almost transform them into layers of consciousness. Words are a prominent element in many of the paintings, thereby giving hints of diary pages, sketches, notes or communication – of intellectual work.

The pictures are surface paintings without the depth of perspective, but a step-like structure sometimes gives them a certain spatial character, a falling movement, like the many layers of the paintings as well as the elements of collage give an impression of depth, the awareness of something hidden and of a passing of time – something gone before. This impression is enhanced by the artist leaving the pictures frameless, raw – almost unfinished exposing the underlying layers.

By a special technique involving two-components glue the artist has obtained an effect of near transparency by an almost collage-like melting between the canvas and the figures cut out of paper. A mixture of acryllic, oil, asphalt and shellac gives the paintings a tight and materialistic, sometimes almost pastos character. The colours are restrained, earthlike.

The last few years Hellen Lassen has been travelling a lot in India, and the impressions from these journeys have manifested themselves in her pictures, for example in the use of a dense red colour, which dominates a number of the newer paintings. This also goes for the pattern-like structures that are often a part of the paintings for example as dots of color or the rows of jars, which enter into some of them.

There is at the same time something dynamic and meditative about Hellen Lassen’s art, something externally communicating as well as internally watching or remembering, something directly sensed as well as intellectually strongly processed. Her pictures are thoroughly worked over in a slow process, though at the same time containing the lightness and casualness of the sketch, and they are clearly the expressions of the joy of working with pictures and a desire for experimenting with both form and expression as well as materials and techniques.

Hellen Lassen   |   Mariannevej 1 A - 2690 Karlslunde DK   |   Tel: +45 2984 0482   |  E-mail: hellenlassen@gmail.com
Web: pfdesign